Paridea > O společnosti > Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Paridea WOM marketing, s.r.o. (IČ 02001454) je registrována ÚOOÚ pod evidenčním číslem: 00048837/001 ze dne 13.9.2013

SOUHLAS UŽIVATELE SE SPRÁVOU A ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlasím, aby společnost Paridea WOM marketing, s.r.o. (dále jen Paridea), registrovaná Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 214354 spravovala (tj. ukládala, třídila, archivovala, použila či měnila) mé osobní údaje.

Správa osobních údajů souvisejících s provozováním webové stránky www.paridea.cz je založena na jejich dobrovolném poskytnutí. Veškeré údaje, informace a názory, které sdělím, jsou na mém osobním uvážení a beru za jejich pravdivost plnou zodpovědnost.

Pro zařazení do konkrétního projektu budu poskytovat společnosti Paridea prostřednictvím dotazníků další informace nutné ke zpracování a vyhodnocení pro výběr do projektů. Společnost Paridea využívá pro zpracování a analýzu dotazníků externí poskytovatele služeb v zájmu přípravy testovacích projektů šitých na míru. Kompletní správa a analýza takto spravovaných dat se děje pod přísným dohledem společnosti Paridea za využití dostupných bezpečnostních nástrojů.

Komunikace (diskusní fórum) na portálu společnosti Paridea podléhá pravidlům nazývaným „Devatero“. Beru na vědomí, že veškeré příspěvky, které umístím pod svým přihlašovacím jménem, budou tato pravidla respektovat. Můj veřejný uživatelský profil při umísťování příspěvků bude obsahovat mé jméno, PSČ, případně moji osobní fotografii (nebo ikonku: žena/muž).

PLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL „DEVATERO“:

1. Sdělujeme své zkušenosti

VYJADŘUJEME NÁZORY NA ZÁKLADĚ OSOBNÍCH ZKUŠENOSTÍ, které jsou učiněné při opakované a přímé zkušenosti se službou či produktem a náš názor není v žádném případě povrchní.

2. Sdělení jsou jasná, stručná, srozumitelná

NAŠE SDĚLENÍ JSOU JASNÁ, STRUČNÁ, SROZUMITELNÁ, taková, aby nebyla zavádějící, dvojsmyslná, neúplná či neurčitá, neboť jsou určena široké veřejnosti.

3. Jsme upřímní

SDĚLUJEME NÁZORY UPŘÍMNĚ, neboť pouze upřímný názor má svoji jedinečnou hodnotu a pravdivost.

4. Dodržujeme pravidla slušného chování

Vzájemně komunikujeme otevřeně, avšak za všech okolností DODRŽUJEME PRAVIDLA SLUŠNÉHO CHOVÁNÍ A VYJADŘOVÁNÍ.

5. Respektujeme odlišné postoje druhých

RESPEKTUJEME ODLIŠNÉ POSTOJE DRUHÝCH, kteří nesdílejí názory většiny. Nikdo nemůže být nikým posuzován nebo odsuzován, neboť každý žijeme v jiných poměrech, prožíváme odlišné životní příběhy a není naší povinností ztotožňovat se s názorem jiné osoby, nebo více osob či odborníků.

6. Jsme inspirací druhým

SDĚLUJEME HODNOCENÍ, POSTŘEHY A PŘÍBĚHY JAKO INSPIRACI DRUHÝM a díky hlubokému přesvědčení, s nímž jsou učiněny, mají za úkol pomoci zorientovat se ostatním čitatelům v nových tématech či problematice.

7. Vystříháme se bezobsažných sdělení

Vážíme si času druhých a VYSTŘÍHÁME SE BEZOBSAŽNÝCH SDĚLENÍ, neboť čas věnovaný čtení „prázdných slov“ bychom měli raději věnovat sobě, své rodině a svým blízkým.

8. Hanlivá a nesmyslná sdělení budou odstraněna

S láskou prezentujeme svoji osobnost skrze vlastní příběhy, které sdělujeme odvážně a srdečně. Bereme na vědomí, že SDĚLENÍ HANLIVÉHO, JEDNOSLOVNÉHO A JINAK NESMYSLNÉHO OBSAHU BUDOU ODSTRANĚNA.

9. Ovlivňujeme věci budoucí

OVLIVŇUJEME VĚCI BUDOUCÍ, neboť tím, jak žijeme, myslíme a jak se chováme dnes, tvoříme nejenom budoucnost vlastní, ale i našich bližních a našich dětí.

ZRUŠENÍ ČLENSTVÍ/REGISTRACE

V případě, že se nebudu ve svých projevech na diskusních fórech těmito pravidly řídit, má společnost Paridea právo část obsahu mých sdělení smazat. Při hrubém nedodržování těchto pravidel má společnost Paridea právo zrušit moji registraci.

Osobní údaje společnost Paridea též vymaže v případě, pokud o ni registrovaný uživatel písemně požádá, pokud uplyne zákonná lhůta pro archivování údajů, pokud to nařídí soud nebo Úřad pro ochranu osobních údajů.

Odvolání nebo námitku lze podat u Úřadu na ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

PROHLÁŠENÍ SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Paridea si je vědoma důležitosti ochrany osobních údajů a při jejich správě dbá zvýšené opatrnosti na soukromí uživatelů.
Společnost Paridea jako správce dat se zavazuje dodržovat ustanovení tohoto dokumentu.

Zavazuje se, že místo uložení výpočetní techniky a uchování osobních údajů bude během správy osobních údajů z hlediska bezpečnosti spravovaných osobních údajů dostatečně zajištěno, bude přístupné pouze oprávněným osobám a chráněno proti přístupu neoprávněným osobám.

KONTAKTNÍ ÚDAJE NA ZPRACOVATELE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Paridea WOM marketing s.r.o., Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, e-mail: info@paridea.cz

ÚČEL SPRÁVY ÚDAJŮ

Společnost Paridea ve své činnosti realizuje testování produktů a služeb dostupných na českém trhu. Z tohoto důvodu hledá vhodné kandidáty pro účast v jednotlivých projektech. Pro optimalizaci vyhodnocení skupiny účastníků konkrétního projektu, je nutná analýza takto vytvořené skupiny. Tato identifikace probíhá na základě vyhodnocení různých informací poskytnutých registrovaným uživatelem.

Pro přizvání účastníka do projektu pracuje společnost Paridea s kontaktními údaji poskytnutými registrovaným uživatelem. 
Aby společnost Paridea mohla zvát do projektů především ty účastníky, které daný produkt nebo služba či téma nejvíce zajímá, realizuje průběžně tématicky zaměřené dotazníky, v nichž registrovaný uživatel může doplnit další informace, které zvyšují jeho vlastní potenciál pro účast v kampaních, v nichž bude od společnosti Paridea vybaven vzorky k testování (viz. Obchodní podmínky).

Doba trvání správy osobních údajů se řídí právními předpisy České republiky.

Obchodní podmínky   |   Souhlas se zpracováním osobních údajů   |   Devatero   |   copyright 2013 – 2021 © Paridea